Algemene voorwaarden

1. De verkopers
De verkopers zijn Kingfisher Design & Publishing (een handelsmerk van Broeze Holding BV) en Cutting Edge Studio, p.a. Hoepelmaker 15, 3401 TH, IJsselstein, KVK-nummer 32136612 (hierna genoemd “Boekkoopje”).

Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +31 (0)6 2113 7465, via het e-mailadres info@boekkoopje.nl of via het contactformulier.

2. Strekking

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Boekkoopje..

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Boekkoopje en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Boekkoopje (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door het bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
3. Wijziging voorwaarden
Boekkoopje kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.
4. Aanbod
Boekkoopje biedt e-boeken en fysieke boeken voor een beperkte tijd aan tegen een sterk gereduceerde prijs.

Het aanbod geldt zolang de promotieperiode duurt en kan te allen tijde worden gewijzigd.

Omslagafbeeldingen van boeken zijn illustratief bedoeld en kunnen afwijken van de daadwerkelijke omslagafbeelding van het boek.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Boekkoopje doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Boekkoopje kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen, boekbeschrijvingen en reviews van gebruikers kunnen niet als bindend worden beschouwd.

Indien u onjuistheden ontdekt in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken we u ons te contacteren via het contactformulier. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Boekkoopje geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Boekkoopje verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een online bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Mocht er tijdens de aanschaf van een boek een fout optreden, waardoor wel het bedrag van uw rekening is afgeschreven maar het e-boek niet op uw boekenplank terechtkomt, neem dan contact met ons op via het contactformulier en vermeld daarbij het Mollie-transactienummer van de aankoop en of u het boek alsnog wilt hebben of de aankoop wilt annuleren. Wij dragen er dan voor zorg dat het bestelde boek alsnog op uw boekenplank wordt geplaatst of het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Door terugstoring van de aankoopsom wordt de verkoopovereenkomst voor dit boek automatisch ontbonden. Boekkoopje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.
7. Prijzen

De prijzen van boeken aangeduid op de website zijn inclusief btw en (in het geval van fysieke boeken) exclusief verzendkosten.

De op de website genoemde prijzen kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkosten
Boekkoopje levert uitsluitend e-boeken die na aanschaf direct vanaf de boekenplank gedownload kunnen worden. Hiervoor zijn dus geen verzendkosten verschuldigd. Voor promoties van fysieke boeken bevat de boekpagina een link naar een externe verkoopsite waar het boek besteld kan worden. Voor de verkopen van die boeken kunnen verzendkosten van toepassing zijn. Ook gelden voor dergelijke verkopen de algemene voorwaarden van de externe verkoper.
9. Herroepingsrecht

Voor e-boeken geldt er geen retourrecht, aangezien bij aankoop van een e-book het boek direct voor download ter beschikking wordt gesteld en door gebruiker gekopieerd zou kunnen worden. Bovendien is elk e-boek in meerdere formaten te downloaden en niet voorzien van DRM zodat er ook geen beperking is ten aanzien van de apparatuur waarop het e-boek gelezen kan worden.

Voor boeken aangeschaft via een externe leverancier, bereikt via een promotie-link op een boekpagina, geldt het herroepingsrecht van de betreffende externe leverancier. Zie hiervoor diens algemene voorwaarden.

10.Garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Boekkoopje te melden. Klachten zullen door Boekkoopje in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het e-boek is aangekocht. Enkel schriftelijke klachten ingestuurd via het contactformulier zullen door Boekkoopje worden aanvaard.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Boekkoopje beperkt tot het aanschafbedrag.

11. Bewijs
De gebruiker en Boekkoopje aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geautomatiseerde registers van Boekkoopje door partijen worden aanvaard als bewijs.
12. Betaling
Boekkoopje maakt gebruik van Mollie voor het afhandelen van betalingen. Bestellingen kunnen worden betaald via iDeal, Bancontact, credit card en Apple Pay.

Een tegoed verkregen via het gebruiken van een vriendencode is eveneens een betaalmiddel.

13. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Boekkoopje of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Boekkoopje.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Nederlands recht en via de rechtbank van de provincie Utrecht.

15. Preventie namaak
Boekkoopje biedt ten allen tijde enkel producten aan die zijn verkregen bij de originele uitgevers of auteurs. Bij vermoeden van namaak kan de consument een klacht indienen via het contactformulier.
16. Klachten
Bij klachten kan de klant contact opnemen via het contactformulier of via een e-mail naar info@boekkoopje.nl.

Raakt het geschil niet opgelost, dan kan de klant klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Bij Boekkoopje hechten we veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze klanten. We vinden het daarom ook belangrijk dat we onze klanten op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu juist nodig hebben. Dit leggen we graag uit in deze Privacyverklaring. We vragen je dan ook om rustig je tijd te nemen om deze Privacycerklaring door te nemen. Heb je nadien nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@boekkoopje.nl.
1. Wat is het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Boekkoopje verzameld heeft van klanten die gebruik maken van de diensten van Boekkoopje. De diensten waarvan sprake worden hierna opgesomd onder “doeleinden van de verwerking”.

Deze Privacyverklaring werd opgesteld en wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese privacy regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG”, in het Engels de “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”). Dit wilt zeggen dat:

 • Boekkoopje de persoonsgegevens van haar klanten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt;
 • Boekkoopje de persoonsgegevens van haar klanten enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;
 • Boekkoopje enkel die persoonsgegevens van haar klanten verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. %site_name zal dus geen overbodige persoonsgegevens van haar klanten verzamelen en verder gebruiken;
 • Boekkoopje enkel juiste en actuele persoonsgegevens van haar klanten verwerkt. Als de gegevens toch niet correct blijken te zijn, kan je deze laten aanpassen. Hoe je dit kan doen, kan je verder lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?%rdq;
 • Boekkoopje de persoonsgegevens van haar klanten niet langer zal bewaren dan nodig om haar doeleinden te bereiken. Zodra de doeleinden bereikt zijn, zal Boekkoopje de persoonsgegevens verwijderen;
 • Boekkoopje een Data Protection Officer heeft aangesteld in lijn met de verplichtingen onder de AVG;
 • Boekkoopje passende maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van haar klanten goed beveiligd zijn en beschermd worden tegen verlies, vernietiging en beschadiging.
2. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Boekkoopje is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Boekkoopje heeft ook een persoon aangesteld, een “data protection officer” (afgekort DPO), die het correct verwerken van jouw persoonsgegevens mee opvolgt. Hoe je in contact kan treden met Boekkoopje of diens DPO, vind je verderop terug onder %lsq%Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

3. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? (onze doeleinden)
Opdat Boekkoopje haar diensten ten volle kan aanbieden en uitvoeren, heeft het verschillende persoonsgegevens van jou nodig. Voor welke diensten en doeleinden Boekkoopje deze persoonsgegevens nodig heeft, kun je hieronder lezen. We gebruiken hiervoor voornamelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen, maar ook gegevens die we zelf verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website die verzameld worden aan de hand van cookies. Meer info over het beleid van Boekkoopje inzake cookies lees je in onze Cookieverklaring die je onderaan elke pagina kunt terugvinden door op het icoon met de vingerafdruk te klikken.
3.1. Je bestellingen verwerken en leveren
Om je bestelling tot een goed einde te kunnen brengen, heeft Boekkoopje de volgende persoonsgegevens van jou nodig: je naam, e-mailadres en betaalgegevens. Op deze manier kunnen we de betaling van je bestelling finaliseren en je bestelling afleveren. Boekkoopje maakt gebruik van een externe betaalprovider, Mollie, die even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als Boekkoopje dit zelf doet. De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van de order (“overeenkomst”) die je geplaatst hebt.
3.2. Je online account op onze website beheren
Op onze website kun je een online account aanmaken waar we een aantal gegevens van je opslaan. Boekkoopje bewaart deze gegevens in je online account zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. Het gaat over volgende gegevens: naam, e-mailadres, je e-bibliotheek, je genre- en e-mailvoorkeuren en een informatie over tegoeden verkregen door het gebruik van je vriendencode. Niet al deze gegevens moet je verplicht invullen.

Het bewaren van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor Boekkoopje. Wij willen je namelijk een vlotte en optimale dienstverlening kunnen aanbieden en door bepaalde van je gegevens voor jou te bewaren, kan je tijd besparen. Om aankopen te kunnen doen op Boekkoopje is het aanmaken van een account noodzakelijk. Wel kun je je online account op elk ogenblik stopzetten. Hoe je dit kan doen, lees je onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

3.3. Marketingcommunicatie en promoties versturen (nieuwsbrieven, sms, social media, online advertising en andere marketingacties)
Je kunt je inschrijven op één van onze nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze acties en promoties, voordelen en kun je productinformatie op maat krijgen. Hiervoor vragen we je e-mailadres. Productinformatie op maat stellen we samen op basis van je gegevens, zoals je favoriete genres en eerdere aankopen en bestellingen, en ook op basis van cookies waar onze website gebruikt van maakt. Op deze manier kunnen we de informatie beter afstemmen op je interesses. We sturen deze nieuwsbrieven, informatie op maat, onderzoek, en andere marketingacties als je daar je toestemming voor hebt gegeven. Je zal ook bepaalde informatie krijgen als je reeds een klant bij ons bent en we je willen informeren over boeken gelijkaardig aan degene die je in het verleden bij ons gekocht hebt. Voor het uitsturen van deze soort informatie zal uw toestemming niet gevraagd worden en baseert Boekkoopje zich op zijn gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, f) AVG). U heeft wel altijd het recht om u hiervoor uit te schrijven.

Daarnaast communiceren we sommige van onze marketingacties via onze eigen website, websites van derde partijen en verschillende socialmediaplatformen zoals Facebook. Wij kunnen doelgroepen maken o.b.v. onze e-mailadressen of van bezoekers van onze website en deze benaderen met gepersonaliseerde advertenties via deze kanalen. Onze website maakt gebruik van Meta, voor onze eigen advertenties en voor advertenties via een derde partij. Deze worden vooral gebruikt om te meten hoe onze campagnes presteren.

Heb je een online account bij Boekkoopje? Dan kan je in je online account bij je communicatievoorkeuren een overzicht terugvinden van alle communicaties die je ontvangt en je kan deze gemakkelijk online aanpassen. In elke e-mail vind je onderaan ook een uitschrijflink terug. Op deze manier kan je je toestemming voor het ontvangen van e-mails ook steeds intrekken. Als je je uitschrijft voor communicatie via specifieke kanalen zal je de nieuwsbrief of andere informatie niet langer ontvangen en zul je geen gepersonaliseerde advertenties of berichten meer tegenkomen op socialmediaplatformen of andere websites. Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt. Houd er ook rekening mee dat je nog steeds digitale advertenties en banners van Boekkoopje te zien kunt krijgen op bijvoorbeeld social media. Dit zijn echter algemene advertenties die niet zijn afgestemd zijn op interesses die je aan Boekkoopje hebt meegedeeld. Wens je die ook niet meer te ontvangen, dan moet je dit aanpassen in je instellingen op het desbetreffende platform. Wens je tenslotte geen gepersonaliseerde surfervaring op onze website die is aangepast aan je voorkeuren en interesses, dan kan je dit uitschakelen door de cookies uit te schakelen. Je vindt de cookie-instellingen links onderaan elke pagina op onze website onder het knopje met de vingerafdruk.

3.4. Verbeteren van onze diensten
Boekkoopje wil constant haar online dienstverlening verbteteren. Hiervoor horen we graag jouw mening. Door middel van (tevredenheids)enquêtes die we naar je e-mailadres versturen kunnen we kijken waar onze dienstverlening verbeterd kan worden. Boekkoopje heeft voor deze tevredenheidsenquêtes een gerechtvaardigd belang om deze te versturen. Voor andere enquêtes zal beroep worden gedaan op uw toestemming. Als je deze vragenlijsten in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kan je je steeds uitschrijven via de uitschrijflink die onderaan op elke enquête staat. De gegevens worden ook gedeeld met anderen. Boekkoopje maakt namelijk gebruik van externe mailingtools voor de verwerking van de enquêtes. De gegevens mogen door de externe dienstverlener enkel gebruikt worden in het kader van de verwerking van de enquêtes en niet voor eigen doeleinden van die externe dienstverlener.

3.5. Vragen of klachten van klanten behandelen
Voor al je vragen en opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier. Je kunt ook e-mailen met de klantenservice via info@boekkoopje.nl o.v.v. klantenservice. Klachten kunnen ook binnenkomen via socialmediaplatformen zoals de Facebook-pagina van Boekkoopje. De volgende gegevens kunnen hierbij verzameld worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht, bestelreferentie en informatie omtrent de klacht in onze systemen. Boekkoopje gebruikt deze gegevens enkel om zo goed mogelijk te kunnen reageren op je vraag of klacht. Telefoongesprekken die je voert met iemand van onze klantenservice worden niet opgenomen en bewaard. Het gebruiken van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor Boekkoopje
3.6. E-books: aankopen en lezen
Bij Boekkoopje kun je e-books aanschaffen. Opdat we de aangekochte e-books aan de juiste persoon ter beschikking willen stellen, vragen we je een online account aan te maken waarop je je digitale boekenplank kan raadplegen. Om een account aan te maken en e-books aan te kopen, hebben we volgende persoonsgegevens van je nodig: naam en e-mailadres. De verwerking van de gegevens voor het afhandelen van de order, is gerechtvaardigd door het bestaan van de order (“overeenkomst”) die je geplaatst hebt.
3.7. E-bookbeveiliging
Boekkoopje keurt elke vorm van illegaal kopiëren van e-boeken af. Om die reden verkopen we enkel e-boeken die voorzien zijn van een digitaal watermerk. Via dit beveiligingssysteem worden een aantal aankoopgegevens versleuteld aan het e-boek toegevoegd. Op deze manier kan Boekkoopje nagaan wie het boek aangekocht heeft. Wanneer we ontdekken dat e-boeken illegaal gekopieerd werden, kunnen we wettelijk of contractueel verplicht worden om de identiteit van de originele koper van het e-boek bekend te maken aan de externe partner die het e-boek op Boekkoopje ter beschikking heeft gesteld.
4. Hoelang houden we je persoonsgegevens bij?
Boekkoopje heeft een beleid uitgewerkt waardoor we jouw persoonsgegevens op een veilige manier bewaren en we deze gegevens niet langer bijhouden dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld, te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. Als je wenst dat Boekkoopje je persoonsgegevens niet langer bijhoudt of je wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Hoe je dit precies moet doen, kan je lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”
5. Met wie delen we je persoonsgegevens? (ontvangers)
Om te allen tijde een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, werken we voor bepaalde activiteiten samen met derde partijen gespecialiseerd in hun domein. Dit doen we ook wanneer we voor bepaalde diensten je persoonsgegevens moeten verwerken. Boekkoopje selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als Boekkoopje dit zelf doet. Bovendien ontvangen zij deze persoonsgegevens enkel om ze ten behoeve van Boekkoopje te verwerken. Boekkoopje verkoopt je persoonsgegevens dus niet door aan derde partijen en deze partijen mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden. Met elk van deze partijen (“verwerkers genaamd) heeft Boekkoopje ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het bovenvermelde contractueel vastgelegd werd.

Voor de volgende activiteiten werken we samen met verwerkers:

 • Afhandeling van je betaling in onze webshop;
 • Versturen van mailings op basis van je mailvoorkeuren;
 • Bepaalde online direct marketing acties;
 • Marktonderzoek;
 • Activiteiten op social media (direct marketing);
6. Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering
Boekkoopje kan je persoonsgegevens ook gebruiken om aan profiling te doen. Profiling is het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaald marketingsegment of in een bepaald profiel. Hierdoor kan bepaald gedrag voorspeld worden. We gebruiken dit om onze beslissingen te ondersteunen en onze marketingcommunicatie op af te stemmen.

Boekkoopje gebruikt uitsluitend gegevens op een geaggregeerd niveau om analyses te maken en klanten in te delen in subcategorieën, bijvoorbeeld alle klanten die thrillers kopen of jongeren tussen 18 en 24 jaar die young adult-boeken kopen. Het doel hiervan is enerzijds om op globaal en geaggregeerd niveau analyses te maken die Boekkoopje toelaat om betere keuzes te maken en zijn dienstverlening te verbeteren (bvb. aanbieden van een beter assortiment).

Boekkoopje maakt ook gebruik van Google Analytics. Ook deze data wordt enkel op geaggregeerd niveau gebruikt en wordt niet herleid naar klanten op individuele basis.

Je hebt het recht je te verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming waaronder profiling. Hoe je dit recht uitoefent, kan je lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

7. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?
Boekkoopje gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die het werkelijk nodig heeft om die doeleinden te kunnen bereiken. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Bijgevolg heeft Boekkoopje een beleid uitgewerkt opdat je jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd hebt, te kunnen uitoefenen. In overeenstemming met de geldende privacy wetgeving heb je verschillende rechten.

7.1. Recht om je gegevens in te kijken
Je hebt het recht om op elk ogenblik aan Boekkoopje te vragen welke gegevens we van je bezitten en waarvoor we deze juist gebruiken en je kan hiervan een kopie vragen. Je kan op deze manier ook vragen hoelang we je gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond (toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) we je gegevens verwerken, enz. Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die we van je hebben wel correct zijn. Je kan dit recht uitoefenen door het contactformulier in te vullen. Als je een online account bij ons hebt aangemaakt, kan je daar ook altijd al een uitgebreid overzicht vinden van de gegevens die we van je hebben.
7.2. Recht om je gegevens te laten verbeteren

Als je merkt dat de persoonsgegevens die we van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren of aanvullen. Je kan net zoals bij het recht op inzage het contactformulier invullen. Als je een online account hebt, kan je bepaalde persoonsgegevens ook zelf verbeteren of aanvullen.

7.3. Recht om je gegevens te laten wissen
Je hebt het recht om te vragen dat Boekkoopje de persoonsgegevens die het van jou heeft, verwijdert. Merk wel op, dit recht geldt niet absoluut. Eén van de volgende voorwaarden moet van toepassing zijn:

 • Boekkoopje heeft je persoonsgegevens niet langer nodig om haar doeleinden te realiseren;
 • Je hebt je toestemming voor een bepaalde activiteit ingetrokken en Boekkoopje heeft geen andere rechtsgrond (overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) die de verwerking van je persoonsgegevens rechtvaardigt;
 • Je hebt een bezwaar gemaakt tegen een bepaalde verwerking (zie recht 5) en Boekkoopje heeft geen zwaarder doorwegend gerechtvaardigd belang voor de verwerking;
 • Boekkoopje heeft je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt (Bv. Als er geen enkele rechtsgrond voor de verwerking van toepassing is: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang);
 • Je persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De klantenservice, in samenspraak met onze DPO, zal beslissen of aan één van de voorwaarden voldaan wordt. Als er wordt geoordeeld dat één van deze voorwaarden van toepassing is, wordt er overgegaan tot het wissen van je persoonsgegevens. Indien je gegevens voor bepaalde doeleinden aan onze verwerkers werden doorgegeven, zal Boekkoopje al deze verwerkers informeren dat de gegevens ook bij hen verwijderd moeten worden. Merk wel op dat als je verzoekt om dit recht uit te oefenen, al je persoonsgegevens die Boekkoopje heeft, zullen verdwijnen. Dit is een onomkeerbaar proces. Als je nadien opnieuw gebruik wenst te maken van onze diensten, zal je bepaalde van deze gegevens opnieuw moeten meedelen.

Je kan je recht uitoefenen door het contactformulier in te vullen.

7.4. Recht om de beperkte verwerking van je gegevens te vragen
Door om de beperkte verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor Boekkoopje mogelijk om de gegevens bij te houden maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt. De uitoefening van dit recht is mogelijk wanneer 1 van de volgende 4 gevallen van toepassing is:  
 • Je betwist de juistheid van je gegevens. In dit geval wordt de verwerking van je gegevens beperkt gedurende de periode die Boekkoopje nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • De verwerking van je gegevens is onrechtmatig maar je wilt niet dat de gegevens worden gewist. In de plaats daarvan kan je verzoeken dat het gebruik van je gegevens beperkt wordt;
 • Boekkoopje heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het realiseren van haar doeleinden maar jijzelf hebt de gegevens wel nog nodig om je rechten te kunnen vaststellen, te kunnen uitoefenen of te kunnen verdedigen voor een rechtbank;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van je gegevens (zie recht 5). In afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van Boekkoopje zwaarder wegen dan je rechten, kan de verwerking van je gegevens beperkt worden.
Als één van deze gevallen van toepassing is, kan Boekkoopje de gegevens enkel nog bijhouden maar niet verder gebruiken. Als Boekkoopje toch nog andere zaken met je gegevens wilt doen, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (onder andere door opnieuw je toestemming te vragen voor de verwerking van je gegevens). Je kan je recht uitoefenen door het &lt%a href=”/contact” style=”font-weight:bold”>contactformulier in te vullen.
7.5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer deze verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Boekkoopje. Onder het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? (Onze doeleinden)” kan je de activiteiten terugvinden waarvoor Boekkoopje een gerechtvaardigd belang heeft. Als je dit recht inroept zal Boekkoopje onderzoeken of haar gerechtvaardigde belangen voor die verwerking zwaarder doorwegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Als dit niet het geval is, zal Boekkoopje je gegevens niet langer verwerken voor dat doeleinde. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als je dit recht inroept, zal Boekkoopje je gegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden. Onder “Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering” kun je meer informatie vinden over de manier waarop Boekkoopje aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, doet. Je kan je recht uitoefenen door het contactformulier in te vullen.
7.6. Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
Dit recht houdt in dat je de gegevens die je aan Boekkoopje hebt gegeven, terug krijgt. Dit recht geldt wel enkel voor de verwerkingen van gegevens die berusten op je toestemming (bv. toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief) of op een overeenkomst (bv. het online kopen van een boek). Een bijkomend aspect van dit recht is dat je met de gegevens die je terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat Boekkoopje zich daartegen verzet. Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die jij rechtstreeks aan Boekkoopje hebt bezorgd. Je kan je recht uitoefenen door het contactformulier in te vullen.
7.7. Recht om je toestemming in te trekken
Zoals eerder onder “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? (Onze doeleinden)” vermeld werd, kan je voor alle verwerkingen waarvoor Boekkoopje jouw toestemming vraagt, op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van jouw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die Boekkoopje deed toen je toestemming nog niet ingetrokken was. Je kan je toestemming op verschillende manieren intrekken:

 • Je kan je uitschrijven voor nieuwsbrieven, direct marketing acties, evenementen, onderzoek en andere informatie op maat via de uitschrijflink die telkens onderaan de verstuurde nieuwsbrieven vermeld staat;
 • Je kan het contactformulier invullen met daarin de vraag om voor een bepaalde activiteit je toestemming in te trekken;
 • Via je online account kan je ook je communicatievoorkeuren te allen tijde aanpassen en je toestemming intrekken.

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.

Houd er ook rekening mee dat je nog steeds digitale advertenties en banners van Boekkoopje te zien kunt krijgen op bijvoorbeeld social media. Dit zijn echter algemene advertenties die niet zijn afgestemd zijn op interesses die je aan Boekkoopje hebt meegedeeld. Wens je die ook niet meer te ontvangen, dan moet je dit aanpassen in je instellingen op de desbetreffende social media. Tenslotte wens je geen gepersonaliseerde surfervaring op onze website die is aangepast aan je voorkeuren en interesses, dan kan je dit uitschakelen door de cookies uit te schakelen. De instellingen hiervoor vind je onderaan elke pagina op onze website onder het icoontje met de vingerafdruk.

7.8. Recht om een klacht in te dienen

Als je desondanks ons antwoord toch nog met bepaalde vragen zit of ontevredenheden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag, Tel +31 (0)88 180 2520, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

7.9. Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Zoals eerder bij de verklaring van je rechten al werd aangegeven, kun je je rechten uitoefenen door het invullen van het contactformulier. Daarnaast kun je ook altijd onze Data Protection Officer contacteren via het mailadres privacy@boekkoopje.nl. We vragen je dan om een formulier in te vullen met informatie die wij nodig hebben om je te kunnen identificeren en informatie over welk recht je wilt uitoefenen of welke vraag je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

We vragen hier je persoonsgegevens op zodat we jou uniek kunnen identificeren in onze systemen en zeker geen persoonsgegevens delen met personen die zich voordoen als iemand anders.

Alle verzoeken komen bij de DPO terecht. Zodra deze je verzoek ontvangen heeft, stuurt deze je een bevestigingsmail dat je verzoek in behandeling wordt genomen. Binnen een maand na ontvangst van je vraag zal je een finaal antwoord krijgen.

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat je een inzage van je gegevens kunt terugvinden in je online account waar je de meeste van deze gegevens ook kunt aanvullen of verbeteren.

8. Beveiliging van je persoonsgegevens
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die je ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Boekkoopje heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een need-to-know-basis worden voorzien.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat ze een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van Boekkoopje verwerken. We hebben dit ook met al onze verwerkers contractueel vastgelegd.

9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR. De laatste versie van deze Privacyverklaring vind je steeds op boekkoopje.nl/algemene-voorwaarden?privacyverklaring.
Op de website van Boekkoopje kun je bij elke boek een review achterlaten. Op die manier kun je anderen laten weten wat jij van het boek vindt, en of je het zou aanraden aan andere lezers.

Reviews bestaan steeds uit een beoordeling met sterren (1 tot 5 sterren), een titel en een tekstuele beschrijving van je mening over het boek.

1. Verzamelen van reviews
Iedereen die onze website bezoekt, kan reviews schrijven en indienen via het formulier op de pagina van het betreffende boek. Dat kan ook als je het boek niet via Boekkoopje hebt verkregen. Om misbruik en een instroom aan nepreviews te voorkomen, dien je om een review te kunnen schrijven, wel ingelogd te zijn op de website van Boekkoopje.

Boekkoopje biedt geen commerciële voordelen of beloningen voor het schrijven van een review.

2. Vereisten voor reviews

Als je een review schrijft, moet die inhoudelijk relevant zijn voor het boek waarbij je de review schrijft. Daarbij maakt het niet uit of het een positieve of negatieve review is; beide zijn welkom.

Reviews met beledigende, haatdragende, racistische, commerciële of niet-relevante inhoud (bv. spam) zijn niet toegestaan. Ook valse reviews zijn niet toegestaan.

Het is tot slot ook niet toegestaan voor één persoon om meerdere reviews te schrijven voor hetzelfde boek.

3. Publicatie van reviews
Reviews worden niet onmiddellijk gepubliceerd, maar worden eerst gecontroleerd door een medewerker van Boekkoopje. Daarbij gaan we na of de review voldoet aan de vereisten voor reviews (zie hierboven).

Deze controle duurt doorgaans 1-2 werkdagen, maar kan in drukke periodes maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

Als je review niet voldoet aan de vereisten hierboven, behoudt Boekkoopje zich het recht voor om je review niet te publiceren, of je review na publicatie alsnog verwijderen.

Reviews die inhoudelijk niet relevant zijn voor het betreffende boek, maar die een vraag of een klacht bevatten, publiceren we ook niet, maar geven we door aan onze klantenservice. Zij nemen dan contact met je op via het e-mailadres van je account.

Boekkoopje zal je review nooit inhoudelijk aanpassen: je review wordt óf gepubliceerd, óf geweigerd (indien je review niet voldoet aan de vereisten hierboven).

4. Review wijzigen of verwijderen

Het is op dit moment niet mogelijk om je review zelf aan te passen of te verwijderen. Als je wijzigingen wilt aanbrengen aan je review, neem je beste contact met ons via het contactformulier, met de vraag om je review te verwijderen. Je kan dan indien gewenst een nieuwe review indienen.

5. Rangschikking van reviews

Reviews worden standaard gesorteerd volgens datum van indienen, waarbij de meest recente reviews eerst getoond worden. Reviews kunnen worden gesorteerd op datum (oplopend of aflopend) of op basis van waardering (oplopend of aflopend).

6. Berekening van de reviewscore van een boek

Het aantal sterren dat je bij een boek ziet, is de gemiddelde score van alle gepubliceerde reviews voor dat boek. Alle reviews krijgen daarbij hetzelfde gewicht, ongeacht score of datum van indienen.

7. Melden van valse/ongeschikte reviews
Als je een review tegenkomt waarvan je vermoedt dat het niet om een echte review gaat, of een review die niet voldoet aan onze vereisten (zie hierboven), kan je deze rapporteren. Daarvoor neem je contact met ons op via het contactformulier, en vermeld je om welk boek en welke review het gaat. Boekkoopje zal daarop de echtheid van de review valideren, en toetsen of de review voldoet aan onze vereisten.

Informatie over het delen van je e-mailadres

Als je een boek koopt wordt gevraagd of je het goed vindt dat je e-mailadres gedeeld wordt met de auteur of uitgever. Het voordeel daarvan is dat de uitgever of auteur je daarna ook op de hoogte kan houden van voor jou interessante boeken of nieuws.

Bij gratis boeken of boeken die je aanschaft met het tegoed dat je hebt opgebouwd met je vriendencode, wordt, als tegenprestatie voor het gratis boek, je e-mailadres automatisch gedeeld met de uitgever of auteur. Wil je dit niet, kies dan voor de betaalde, vaak toch nog erg goedkope, versie van het boek. 

Als we je e-mailadres doorgeven aan een uitgeverij of auteur, kan het zijn dat je op hun mailinglijst terechtkomt. Wil je mails van die uitgeverij of auteur niet meer ontvangen, dan kun je je uiteraard via de nieuwsbrief van die uitgever of auteur probleemloos weer afmelden.